top of page
Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají klientů, kterým je poskytováno výživové poradenství a vzdělávací služby, případně potenciálních klientů, kteří mají zájem o spolupráci.
 

Správce osobních údajů: 

Kamila Černá, IČ: 10737413

V Roháčích 73/29, 158 00 Praha 5

kamila@healthybycerna.com

(dále také jen „správce“) 

Správce zpracovává osobní údaje klientů nebo potenciálních klientů (dále také jen „subjekt údajů“).
 

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytne, a to: 

 • osobní údaje zadané v rámci vyplnění kontaktního formuláře (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),
  informace o obsahu poptávky, informace v rámci komunikace při probíhající spolupráci.

 

3. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů: 

a) realizace podnikatelské činnosti správce
Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem plnění závazků vůči subjektům údajů.

b) komunikace se subjektem údajů
Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí klient nebo potenciální klient s dotazem či s připomínkou, které má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat se subjektem údajů. 

c) ochrana práv správce
Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů, do kterých správce a subjekt údajů vstupují.

 

4. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

a) uzavření a plnění smlouvy

Správce uzavírá s klienty smlouvy o poskytování služeb. Aby byl schopen správce uzavřít smlouvu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, aby disponoval osobními údaji subjektů údajů. 

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména: 

 • jméno a příjmení,

 • adresu,

 • emailovou adresu,

 • telefon, 

 • informace o obsahu objednávky,

 • informace o uzavřené smlouvě a jejím plnění,

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů vč. elektronických adres, pokud se jedná o komunikaci, která má přímou souvislost s plněním smlouvy. 

 

b) oprávněných zájmů správce

Správce realizuje vlastní podnikatelskou činnost, přičemž usiluje o to, aby nabízel služby, které budou pro subjekt údajů zajímavé. 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu podnikatelské činnosti, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti informací.

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména: 

 • informace o realizované platbě, 

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů vč. elektronických adres, pokud se nejedná o komunikaci, která má přímou souvislost s plněním smlouvy

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně.

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního vztahu, tedy minimálně po dobu trvání povinností z uzavřené smlouvy.  Správce uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu 5 let od uzavření smlouvy, pokud je předmětem smlouvy jednorázové plnění. 

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 5 let, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. Takovým případem je například povinná archivační doba účetních dokladů. 

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů má následující práva: 

 • právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
  Správce na žádost subjektu údajů vydá subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje týkající se subjektu údajů jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má subjekt údajů právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace subjektu údajů bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

 • právo na opravu
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • právo na výmaz
  Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

 • právo na omezení zpracování 
  Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR. 

 • právo na přenositelnost osobních údajů
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • právo požadovat vysvětlení
  Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. 

 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

   

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu: kamila@healthybycerna.com

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu: kamila@healthybycerna.com

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2023.

bottom of page