top of page

Ochrana osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají klientů, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytování koučinku v oblasti výživy a zdravého životního stylu, případně potenciálních klientů, kteří mají o uzavření smlouvy zájem a kteří oslovili správce coby poskytovatele služeb prostřednictvím webových stránek správce www.healthybycerna.com nebo účtu správce na některé ze sociálních sítí.

 

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Kamila Černá, IČ 10737413

sídlem V Roháčích 73/29, Praha - Jinonice, 15800

email kamila@healthybycerna.com

telefon 733 738 561

(dále také jen „správce“).

 

Správce zpracovává osobní údaje klientů nebo potenciálních klientů (dále také jen „subjekt údajů“).

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytne, a to:

 • osobní údaje zadané v rámci vyplnění objednávkového formuláře (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),

 • informace o obsahu objednávky, uzavřené smlouvě a jejím plnění (informace o zakoupené službě, jejím obsahu, informace poskytnuté subjektem údajů určené pro poskytování služeb aj.),

 • informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze kterého byla cena uhrazena),

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace, odstoupení od již uzavřených smluv).

 

 Správce nezpracovává osobní údaje automaticky.

 

Správce standardně zpracovává osobní údaje subjektů údajů sám. Třetím osobám poskytuje osobní údaje subjektů údajů v případech:

 • využívání služeb odborníků v oblasti účetnictví a daní,

 • využívání služeb odborníků z oblasti marketingu,

 • využívání služeb odborníku z oblasti práva a advokacie,

 • využívání služeb třetích stran, a to služeb společnosti Alphabet Inc. (služby Google jako zejména Google analytics),  Facebook, Inc. (služby facebook.com, Instagram.com).

 

 

IV. DŮVODY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:

 

a) realizace podnikatelské činnosti správce

     Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem plnění smluvních závazků vůči subjektům údajů. Za tímto účelem musí správce                       disponovat údaji o druhé straně smlouvy, které mu umožňují plnit právní povinnosti, zejména dodat zboží aj.

b) komunikace se subjektem údajů

     Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrátí klient nebo potenciální klient s dotazem či s                                   připomínkou, které má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat se subjektem údajů                     (např. v případě vyřizování reklamace aj.).

c) ochrana práv správce

     Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů,               do kterých správce a subjekt údajů vstupují.

V. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

 

a) uzavření a plnění smlouvy

 

Správce uzavírá s klienty smlouvy o poskytování služeb. Aby byl schopen správce uzavřít smlouvu a následně plnit své povinnosti z                            uzavřených smluv, je nezbytné, aby disponoval osobními údaji subjektů údajů.

 

 Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:

 • jméno a příjmení,

 • adresu,

 • emailovou adresu,

 • telefon,

 • informace o obsahu objednávky,

 • informace o uzavřené smlouvě a jejím plnění,

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů vč. elektronických adres, pokud se jedná o komunikaci, která má přímou souvislost s plněním smlouvy.

 

 

b) oprávněných zájmů správce

 

 Správce realizuje vlastní podnikatelskou činnost, přičemž usiluje o to, aby nabízel služby, které budou pro subjekt údajů zajímavé.

 

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu podnikatelské činnosti, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti informací.

 

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:

 • informace o realizované platbě,

 • obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a subjektem údajů vč. elektronických adres, pokud se nejedná o komunikaci, která má přímou souvislost s plněním smlouvy

 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v rozsahu informací předaných v rámci poptávkového formuláře.

 

VI. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního vztahu, tedy minimálně po dobu trvání povinností z uzavřené smlouvy.  Správce uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu 5 let od uzavření smlouvy, pokud je předmětem smlouvy jednorázové plnění.

 

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 5 let, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. Takovým případem je například povinná archivační doba účetních dokladů.

 

VII. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má následující práva:

 

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

 

Správce na žádost subjektu údajů vydá subjektu údajů potvrzení, zda osobní údaje týkající se subjektu údajů jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má subjekt údajů právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace subjektu údajů bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnutí informace.

 

b) právo na opravu

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

c) právo na výmaz

 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

 

d) právo na omezení zpracování

 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

 

e) právo na přenositelnost osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

 

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

g) právo požadovat vysvětlení

 

Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

 

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu kamila@healthybycerna.com

 

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím emailu kamila@healthybycerna.com.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11.2023.

bottom of page